STADGAR FÖR “BENGALFÖRENINGEN”

§1 Firma
Föreningens firma är Bengalföreningen. Föreningens säte är i Stockholm.

§2 Ändamål
Bengalföreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars syfte är:

 • att sprida information om kattrasen Bengal,
 • att verka för en sund avel och uppfödning av bengalkatter,
 • att verka för god katthållning,
 • att tillvarata medlemmarnas intressen inom ovanstående syften.

Föreningen bedriver sin verksamhet i Sverige.

§3 Medlemskap
a. Medlemskap är öppet för alla personer som avser att följa föreningens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift.
b. Medlemskap erhålls när medlemmen erlagt medlemsavgift för huvudmedlem eller familjemedlem, så länge det finns en huvudmedlem i samma familj. Med familj menas personer i samma hushåll på samma adress..
c. Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår. Medlemsavgift betald den 1 oktober till och med den 31 december gäller även för nästa år.
d. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är inte heller ansvarig för dess skulder.

§4 Utträde
a. Medlem som skadar Bengalföreningen och dess intressen eller bryter mot dess stadgar, ska av styrelsen först tilldelas en skriftlig varning. Medlemmen ifråga ska sedan beredas möjlighet att yttra sig till styrelsen inom 30 dagar. Tar medlem inte rättelse inom dessa 30 dagar kan styrelsen besluta om medlemmens uteslutande. Eventuellt yttrande från medlemmen ifråga ska då finnas med i styrelsens underlag för eventuellt beslut om uteslutning. I kallelsen till ett styrelsemöte ska det framgå i kallelsen att en fråga om uteslutning ska behandlas. För beslut om uteslutning krävs 3⁄4 majoritet i styrelsen.Styrelsen ska till vederbörande skriftligen ange orsaken till uteslutningen. Om utesluten medlem så begär ska frågan tas upp på nästa årsmöte och det ska i sådana fall stå med på dagordningen för årsmötet.
b. Styrelsen har rätt att vägra medlemskap om personen som söker medlemskap anses motarbeta föreningens syfte baserat på sakliga och konkreta skäl.
c. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det skriftligen till styrelsen. Därmed upphör medlemskapet. Föreningen har ingen förpliktelse gentemot medlem som avslutar sitt medlemskap eller som uteslutits som medlem. Dessa återfår ej heller erlagda avgifter.

§5 Rösträtt
a. För att medlem ska ha rösträtt vid årsmöte och föreningsmöten ska medlemsavgift för innevarande år vara betald när kallelsen till ett årsmöte eller annat föreningsmöte skickas ut. Medlemmen ska också ha fyllt 15 år. Icke röstberättigad medlem har förslagsrätt.
b. Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt – dock maximalt 1 fullmakt per mötesdeltagare. Fullmakten ska innehålla fullständigt namn och adress på fullmaktsgivaren, namn och adress på fullmaktstagaren, samt ange när fullmakten är giltig och angivet för vad fullmakt ges. Fullmakten ska också vara undertecknad av fullmaktsgivaren.
c. Rösträtt får också utövas med skriftlig och undertecknad poströst. Poströsten ska ange namn och adress på den som röstar, ange vilket möte den gäller för samt vem medlemmen röstar på för respektive valbar post. Det är tillåtet att i poströsten rösta på alla de val som enligt dagordningen förekommer på föreningsmöten eller årsmötet. Det är tillåtet att rösta på vilka medlemmar som helst som har betalat den fastställda medlemsavgiften när kallelse till mötet skickas ut och som accepterat att bli valda till posten ifråga. En ny poströst får ersätta en tidigare poströst om det anges att den ersätter en tidigare. En poströst kan skickas till utsedd funktionär på årsmötet eller tas med till mötet via ombud. Alla poströster ska lämnas senast 15 minuter innan mötet öppnas och de öppnas på mötet under mötesfunktionärernas överinseende. Alla medlemmar på mötet har rätt att få se och kontrollera poströsterna, om man så begär det.
d. När mötet har öppnats och röstlängden fastställts, accepteras inga fler fullmakter eller poströster.

§6 Årsmöten samt föreningsmöten
a. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
b. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads slut.
c. Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet.
d. Medlemsavgiften fastställs vid det ordinarie årsmötet eller vid annat utlyst föreningsmöte. Medlemsavgiften gäller per kalenderår efterföljande år.
e. Kallelse till ordinarie årsmöte eller föreningsmöte, med förslag till dagordning och alla ärenden som ska tas upp för beslut på mötet samt valberedningens förslag inklusive samtliga nominerade, ska skickas ut till medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Endast ärenden som angivits i kallelsen kan tas upp för beslut på mötet.
f. Vid årsmöte och föreningsmöte har medlem, i enlighet med §5, en röst. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
g. Följande punkter ska ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Närvarolista och fastställande av röstlängd
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän och två rösträknare
 • Fråga om mötet har blivit korrekt kallat
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Motioner, propositioner samt andra frågor för beslut
 • Planering och budget för verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgift(er) för nästa kalenderår
 • Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
 • Val av revisor och revisorssuppleant(er)
 • Val av en valberedning
 • Övriga frågor (endast för diskussion, inga beslut får tas)
 • Mötets avslutande

h. Röstlängden fastställs genom att kontrollera att alla som deltar under mötet är medlemmar och har rösträtt, och att alla fullmakter samt alla poströster kommer från medlemmar med rösträtt. Alla medlemmar på mötet har rätt att delta i denna kontroll. Endast om minst 2/3 av alla mötesdeltagare inklusive fullmakter enas om röstlängden kan mötet fortsätta.
i. Årsmötet utser en valberedning, bestående av minst två personer varav en sammankallande, fram till nästa ordinarie årsmöte.
j. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor och minst en revisorssuppleant fram till nästa årsmöte.
k. Årsmöten och föreningsmöten ska förläggas i den region där flest antal medlemmar har sin i föreningen registrerade hemvist, samt under en helgdag för att möjliggöra flest antal deltagare.
l. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst 10 % av medlemmarna, med angivande av skäl, skriftligt begär detta till styrelsen. Kallelse inklusive all övrig relevant dokumentation för ett sådant möte ska då skickas ut till medlemmarna senast en månad efter att denna begäran inkommit till styrelsen.

§7 Styrelse
a. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och minst en och maximalt tre ordinarie ledamöter, samt minst en och maximalt tre suppleanter.

 • Ordförande väljs för en mandatperiod på 2 år under udda årtal
 • Vice ordförande väljs för en mandatperiod på 2 år under jämna årtal
 • Kassör väljs för en mandatperiod på 2 år under udda årtal
 • Sekreterare väljs för en mandatperiod på 2 år under jämna årtal
 • Ordinarie ledamot väljs för en mandatperiod på 1 år
 • Suppleant väljs för en mandatperiod på 1 år

b. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in i dess ställe fram till nästa årsmöte eller föreningsmöte. Fyllnadsval kan då göras.
c. Om även vice ordförande avgår under mandatperioden, eller någon annan ordinarie ledamot avgår under mandatperioden, får styrelsen omkonstituera sig fram till nästa föreningsmöte eller årsmöte. Suppleant kan inte omkonstituera sig till ordinarie ledamot.
d. Om styrelsen pga avgångar blir färre än 5 ledamöter ska från denna stund en kallelse till ett föreningsmöte skickas ut inom 4 veckor där fyllnadsval till vakanta poster görs. Från den stund styrelsen blir färre än 5 ordinarie ledamöter fram till detta föreningsmöte betraktas de kvarvarande ordinarie ledamöterna som en interimsstyrelse där endast löpande verksamhet får hanteras.

§8 Styrelsens arbete och ansvar
a. Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intresse och beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för föreningens ekonomiska åtaganden och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet.
b. Till alla styrelsemöten ska en kallelse skickas ut till samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter. Kallelsen ska skickas ut i god tid innan mötet.
c. Styrelsemöten ska hållas på ett sådant tekniskt sätt så att alla ordinarie ledamöter och suppleanter rimligen kan delta på mötena så att de kan höra och tala med varandra.
d. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med acklamation, eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet – utom i frågor som nämns i § 4. Vid jämnt antal röster har mötesordförande en utslagsröst.
e. Alla styrelsemöten ska protokollföras samt justeras och på förfrågan från medlemmar tillgängliggöras för dessa.
f. Styrelseledamöters ansvarsfördelning, om ej särskilda skäl föreligger, fördelas enligt följande:

Ordföranden:
– Företräder föreningen och styrelsen och är deras officiella representant.
– Är ansvarig utgivare av allt från föreningen publicerat material.
– Ansvarar för att kallelse till styrelsemöten skickas ut,
– Ansvarar för att en verksamhetsberättelse blir upprättad till årsmötet

Vice ordföranden:
– Bistår ordföranden
– Träder in i ordförandens ställe vid ordförandens frånvaro

Sekreteraren:
– Ansvarar för att protokoll förs vid styrelsemöten,
– Ansvarar för förvaringen av alla protokoll, handlingar, eller andra dokument..

Kassören:
– Ansvarar för hanteringen av alla ekonomiska transaktioner och bokför dessa,
– Ansvarar för att en ekonomisk redovisning görs upp till revisorn inför varje årsmöte.
– Ansvarar för att ett budgetförslag görs upp till årsmötet.
– Ansvarar för att det finns en lista över föreningens medlemmar.

Ansvaret åligger ovanstående styrelseledamöter men om behov föreligger får enskilda uppgifter delegeras till andra ordinarie styrelseledamöter.

g. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
h. Alla utbetalningar från föreningens konton – enskilda eller löpande sådana – ska ha ett protokollfört styrelsebeslut bakom sig. För löpande utbetalningar räcker det med ett styrelsebeslut när den löpande utbetalningen påbörjas eller när förutsättningarna för utbetalningen ändras.
i. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvarig för alla sina beslut, liksom för föreningens tillgångar och förvaltning.
j. Styrelsen ansvarar för att dessa stadgar liksom årsmötesprotokoll finns tillgängliga för medlemmarna.
k. Suppleant som inträder för ordinarie ledamot får rösträtt. Om det finns flera suppleanter ska dessa vara numrerade, dvs suppleant nr 1 inträder i första hand, o.s.v.
l. Om minst tre ordinarie styrelseledamöter begär att styrelsen ska sammanträda, ska en kallelse till ett styrelsemöte skickas ut.
m. Styrelsen utser vem eller vilka som ansvarar för föreningens materiel.
n. Styrelsen utser ansvarig för föreningens hemsida.
o. Styrelsen utser ansvarig för kontakter med medlemmarna och informationsspridning till dessa.

§9 Revision
a. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte till närmast följande ordinarie årsmöte. Föreningen räkenskapsår motsvarar kalenderåret och omfattar tiden från den 1 januari till
den 31 december.
b. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall senast 31 januari påföljande år, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll, hållas tillgängligt för revisorerna vilka efter verkställd granskning ger en revisionsberättelse till årsmötet.

§10 Ändring av föreningens stadgar
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst det ena är ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste det vara minst tre månader och maximalt 6 månader emellan. Med kallelsen till respektive möte ska bifogas förslaget till ändring. Minst tre fjärdedelar av de röstande, inklusive fullmakter och poströster, måste godkänna de föreslagna ändringarna på respektive möte för att dessa ska träda i kraft.

§11 Föreningens upplösning

a. Beslut av föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande föreningsmöten eller årsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till mötena ska ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas. Minst tre fjärdedelar av de röstande på mötet, inklusive fullmakter och poströster, måste vara för en upplösning.
b. Vid sista mötet ska beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras. Vad gäller föreningens ekonomiska tillgångar ska först föreningens eventuella skulder regleras och eventuella fordringar avskrivas innan ett eventuellt ekonomiskt överskott skänks till SLU, Statens Lantbruksuniversitets forskning kring katters hälsa. Om detta inte är möjligt skänks istället överskottet till ett eller flera katthem.

Första versionen av dessa stadgar antagna på ett möte: 2018-09-12